Open navigation

Công văn 98067/CT-TTHT ngày 31/12/2019 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98067/CT-TTHT

V/v quyết toán thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi: Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Group tại Hà Nội 
(Địa chỉ: P3101, tầng 31 tháp Đông TT Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP Hà Nội, MST: 0305000822-001)

Ngày 09/5/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CVT2019 đề ngày 01/5/2019 của Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Group tại Hà Nội hỏi về quyết toán thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn số 5028/TCT-CS ngày 04/12/2019, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: 

- Căn cứ Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. ”

- Căn cứ Điều 5 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012) quy định về khai quyết toán thuế

“...7. Khai quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian tính từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. ”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

...2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

...3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.... ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Group tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) chuyển đổi hình thức hạch toán độc lập thành hạch toán phụ thuộc nếu không thuộc trường hợp khai quyết toán thuế TNDN theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì Chi nhánh không phải khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chuyển đổi tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp Chi nhánh. Kết thúc năm tài chính, Công ty thực hiện khai tập trung tại trụ sở chính bao gồm cả phần phát sinh tại Chi nhánh hạch toán phụ thuộc theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Group tại Hà Nội liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Group tại Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
 - Lưu: VT, TTHT(2). 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.