Open navigation

Công văn 1633/UBND-KTTH ngày 30/05/2022 Tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/UBND-KTTH

V/v tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, các Thông tư của Bộ Tài chính: số 78/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 về hóa đơn điện tử, số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 quy định về chính sách thuế, quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 về chế độ kế toán với hộ kinh doanh với nhiều nội dung thay đổi lớn về chính sách thuế và lần đầu áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong năm 2022; Đ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước; tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chuyn đi phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, UBND Thành phố giao nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đảm bảo người nộp thuế (NNT) hiểu, đồng thuận và thực tốt các chính sách mới.

- Tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; Thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị đ thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; Tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng s (google, facebook, youtube...).

- Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyn dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

- Chủ động đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trin khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế hộ kinh doanh.

- Đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại văn bản này của các cơ quan chức năng để báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn đ các hộ, cá nhân kinh doanh biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nn tảng s, các trang mạng xã hội đ rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn theo đề nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc triển khai đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân cấp độ 4 theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội; trong việc chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế kịp thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh theo quy định.

4. Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tin mặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với Cục Thuế thành phố Hà Nội liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền triển khai các chính sách thuế áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt các chính sách thuế mới triển khai trong năm 2022.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát địa bàn đ quản lý đối tượng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, tư vấn cho cơ quan thuế để xác định doanh thu, tiền thuế khoán hàng năm sát thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh; thực hiện tốt chế độ công khai thông tin theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC để phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

- Phối hợp xây dựng, ban hành, triển khai quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế (Chi cục Thuế) với các Phòng, Ban chuyên môn để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phối hợp, phản ánh về Cục thuế thành phố Hà Nội để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Chủ tịch UBND Thành phố (đ
 báo cáo);
 - Các PCT UBND Thành phố (đ
 chỉ đạo);
 - VPUB: CVP, các PCVP
, KTTH;
- Lưu: VT, KTTHNa
m.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Hà Minh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.