Open navigation

Công văn 13413/CT-TTHT ngày 31/03/2017 Trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13413/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ Trường học
Địa chỉ: số 41A đường Phú Diễn, p.Phú Diễn, q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
MST: 0101736170-004.

Trả lời công văn số 88/TTTH ngày 13/03/2017 của Trung tâm Dịch vụ Trường học hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTc ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về phương pháp tính thuế, như sau:

“Điều 3. Phương pháp tính thuế

5. Đơn vị sự nghiệp tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đi với hoạt động khác: 2%

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đang thực hiện các dịch vụ lưu trú ký túc xá cho sinh viên; dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy; dịch vụ ăn uống căng tin và các dịch v khác phục vụ nhu cầu của sinh viên và cán bộ nhà trường như: kinh doanh văn phòng phẩm, phô tô, in ấn, liên doanh liên kết thì đơn vị kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ 5% trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế s 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
 PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.