Open navigation

Công văn 2086/TCT-DNNCN ngày 16/06/2022 Xác định thu nhập sau thuế của cá nhân kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/TCT-DNNCN

V/v xác định thu nhập sau thuế của cá nhân kinh doanh

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 2812/CT-NVDTPC ngày 23/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn cách xác định thu nhập sau thuế đối với cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 849/TCT-TNCN ngày 15/3/2018 gửi Bộ Tài nguyên Môi trường về việc căn cứ xác định tiền hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất đối với hộ kinh doanh (đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Nghệ An để báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Lý Thị Hoài Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.