Open navigation

Công văn 4274/TCT-CS ngày 09/10/2020 Tình hình ủng hộ tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4274/TCT-CS

V/v tình hình ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đang xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội cho phép các khoản chi của doanh nghiệp, tổ chức để ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên thực tế thời gian qua, có nhiều cách thức để doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như: Doanh nghiệp ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; ủng hộ thông qua các tổ chức có chức năng huy động tài trợ; doanh nghiệp tài trợ trực tiếp cho người dân, tài trợ trực tiếp cho các cơ quan, tổ chức khác (như bệnh viện, khu cách ly, chính quyền địa phương, doanh nghiệp khác....). Về phạm vi thực hiện, ngoài ủng hộ trong lãnh thổ Việt Nam thì một số doanh nghiệp có hoạt động ủng hộ, tài trợ tiền và hiện vật cho các tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài.

Để có thông tin phục vụ đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách và có cơ sở để dự thảo các văn bản hướng dẫn, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế làm việc, trao đổi với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để tổng hợp tình hình ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020.

Cục Thuế báo cáo theo mẫu kèm theo công văn này và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 16 tháng 10 năm 2020.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
 - Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh


CỤC THUẾ……

BÁO CÁO1

Tình hình ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020

STT

Tên doanh nghiệp

Giá trị khoản ủng hộ, tài trợ

(ĐVT: đồng)

Bên nhận ủng hộ, tài trợ

Tên chứng từ, tài liệu chứng minh khoản ủng hộ, tài trợ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tng số

…..

 

 

 


1 Báo cáo gửi bằng văn bản về Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, đồng thời gửi theo địa ch email: pthong@gdt.gov.vn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.