Open navigation

Công văn 1840/BTC-KBNN ngày 25/02/2022 Sửa đổi các quy định về việc thanh toán chi trả qua tài khoản với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/BTC-KBNN

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển tới tại Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Nội dung kiến nghị:

Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN quy định: trường hợp chi thanh toán cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc diện bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN, nội dung thực hiện chi trả qua tài khoản, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương; chi bổ sung thu nhập; tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; các khoản thanh toán cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc chi trả chế độ cho cá nhân dự các cuộc họp, hội nghị, tham gia các hoạt động khác theo quy định pháp luật gặp khó khăn trong việc lấy số tài khoản cá nhân và thực hiện thủ tục thanh toán, chuyển khoản do: số lượng đại biểu đông (có khi từ 50-100 người), mức chi thấp (chỉ từ 100.000 đồng)... Cử tri đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định về việc thanh toán, chi trả qua tài khoản với các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo hướng: việc thanh toán chế độ đại biểu dự các cuộc họp, hội nghị và tham gia các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan nhà nước có mức chi dưới 1.000.000 đồng/lần/đại biểu thì được thực hiện chi bằng tiền mặt.

Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

Việc chi thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo quy định tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, chi NSNN nói riêng và trong nền kinh tế nói chung. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu ý kiến của cử tri thành phố Hải Phòng để sửa đổi quy định liên quan tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC đảm bảo phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành, chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ; đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (thay thế Thông tư số 13/2017/TT-BTC và Thông tư số 136/2018/TT-BTC) trong tháng 12/2022.

Trên đây là trả lời của Bộ Tài chính đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện - UBTVQH;
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ QHĐP);
- Văn phòng;
- Cục THTK (để đăng tải cổng TTĐT);
 - Lưu: VT, KBNN (08 bản).

BỘ TRƯỞNG
 Hồ Đức Phớc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.