Open navigation

Công văn 1580/TCT-CS ngày 16/05/2022 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/TCT-CS

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 345/CTTTH-TTKT1 ngày 25/03/2022 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực xã hội hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế;

- Căn cứ khoản 19 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;

- Căn cứ khoản 3 Điều 10, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính;

Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai đồng thời phải đáp ứng Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Các điều kiện đáp ứng đối với loại hình cơ sở cung cấp nước sạch tại khoản 10 Mục VI Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế tại thời điểm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, ngày chuyển đổi 31/12/2016) nếu chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013) thì Công ty không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát tình hình thực tế, điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp (trước khi thực hiện cổ phần hóa Công ty đã hưởng ưu đãi thuế TNDN như thế nào; từ khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đến nay Công ty có thuộc trường hợp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác không; thời điểm Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện đối với loại hình cơ sở cung cấp nước sạch) để hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC -TCT;
 - Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.