Open navigation

Công văn 2251/TCT-CS ngày 27/06/2022 Báo cáo ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/TCT-CS

V/v báo cáo ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế phản ánh về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến hoạt động chế biến thủy sản.

Ngày 12/3/2021, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2550/BTC-TCT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Cà Mau, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động thủy sản (photo kèm theo). Tại công văn nêu trên có nội dung:

“…

Căn cứ vào ý kiến của các Bộ, Ngành nói trên thì các hoạt động (i) chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C ngoại trừ hoạt động ướp lạnh thực hiện trên tàu đánh bắt, (ii) chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, (iii) chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT là hoạt động chế biến thủy sản.

Việc áp dụng chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến thủy sản được căn cứ theo các văn bản và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên và quy định pháp luật về thuế hiện hành.”

Để có thêm thông tin báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn về vấn đề này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế rà soát báo cáo các nội dung sau:

Việc áp dụng chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến - 18 độ C đang áp dụng như thế nào trên địa bàn? Cụ thể:

- Áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản mà sản phẩm đầu ra được chế biến từ nguyên liệu là sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C?

- Áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với sản phẩm tươi sống (bao gồm cả sản phẩm sơ chế) được đông lạnh đến -18 độ C?

Đề nghị Cục Thuế báo cáo số liệu theo mẫu biểu tại công văn này:

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên doanh nghiệp

Tổng số thuế TNDN được ưu đãi các năm do doanh nghiệp kê khai (năm 2015 đến 2021)

Tổng số thuế TNDN được ưu đãi các năm do cơ quan thuế xác định (năm 2015 đến năm 2021)

2015

2021

Tng

2015

...

2021

Tổng

I. Trường hợp ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản mà sản phẩm đầu ra được chế biến từ nguyên liệu là sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C

1

Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Trường hợp ưu đãi thuế TNDN đối với sản phẩm tươi sống (bao gồm cả sản phẩm sơ chế) được đông lạnh đến -18 độ C

1

Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp Cục Thuế có công văn hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với một trong 2 hoạt động nêu trên thì liệt kê số ngày, tháng công văn và photo gửi về Tổng cục Thuế kèm theo báo cáo.

Báo cáo gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 02/7/2022, và gửi qua địa chỉ hòm thư ttloan@.gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục Trưởng (để báo cáo);
 - Vụ CST
, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu: VT, CS. 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.