Open navigation

Công văn 31556/CTHN-TTHT ngày 05/07/2022 Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31556/CTHN-TTHT

V/v Kê khai thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Công ty nước sạch Hà Nội
(Địa chỉ: Số 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội - MST: 0100106225)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 808/VP-KHTC ngày 11/03/2022 của Công ty nước sạch Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về kê khai thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

+ Tại Điều 10 quy định về trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

“1, Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khtính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khtính thuế thu nhập doanh nghiệp...

2. Trong thời hạn 5 năm, kể từ khtrích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ không được tính vào tng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoa học và công nghệ.

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

- Lãi suất tính lãđối với số thuế thu hi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.”

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng Quỹ từ nguồn trích lập thu nhập tính thuế:

“6. Doanh nghiệp chủ động kê khai điều chỉnh tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên khoản thu nhập đã trích Quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần tiền lãphát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.”

- Căn cứ khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC nêu trên hướng dẫn trường hợp Quỹ bị thu hồi thì phải tính lãi:

“Lãsuất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãsuất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế TNDN như sau:

“3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu s 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC.

…”

Căn cứ Phụ lục III Danh mục mã Mục, tiểu mục Ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước:

 

Mã số Mục

Mã số Tiểu mục

TÊN GỌI

Ghi chú

I. PHẦN THU

 

Nhóm 0110:

 

THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

 

 

 

 

 

Tiểu nhóm 0111:

 

Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập

 

 

 

 

 

Mục

1050

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Tiểu mục

 

1052

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)

 

 

 

 

 

 

 

1099

Khác

 

Theo hướng dẫn tại công văn số 2343/TCT-KK ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 530/TCT-DNL ngày 03/03/2021 của Tổng cục Thuế.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 278/TCT-CS ngày 25/01/2022 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2343/TCT-KK ngày 30/5/2016, công văn số 530/TCT-DNL ngày 03/03/2021, công văn số 278/TCT-CS ngày 25/01/2022 hướng dẫn về việc kê khai thuế TNDN và tiền lãi phải nộp đối với quỹ khoa học công nghệ chưa sử dụng hết (bản photo copy đính kèm).

Đề nghị Công ty nước sạch Hà Nội căn cứ tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty nước sạch Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phòng: 
KK&KTT;
- Phòng TTKT4;
 - Phòng NVDTPC;

- Website CTHN;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.