Open navigation

Công văn 2643/BXD-VLXD ngày 18/07/2022 Xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thử nghiệm thiết bị

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2643/BXD-VLXD

V/v xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thử nghiệm thiết bị

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 65/CV-Fico-YTL ngày 08/6/2022 của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh về việc xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thử nghiệm thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh, thì việc xuất khẩu nguyên liệu nhằm mục đích thử nghiệm thiết bị nghiền cho sản xuất xi măng, không nhượng bán kinh doanh, cụ thể với khối lượng bao gồm các chủng loại clinker, thạch cao, cát kết, đá vôi (có mã số, nguồn gốc xuất xứ, khối lượng kèm theo).

Theo Phụ lục I của Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị: “Khối lượng, chủng loại khoáng sản phù hợp với mục đích nghiên cứu thử nghiệm”.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh, Bộ Xây dựng thống nhất việc xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng để thử nghiệm thiết bị, cụ thể bao gồm: 1.360 kg clinker, 490 kg thạch cao (gypsum), 150 kg cát kết, 95 kg đá vôi.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thử nghiệm thiết bị của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, VLXD, (3);

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.