Open navigation

Nghị quyết 100/NQ-CP ngày 08/08/2022 Giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC VÀ MỨC VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5463/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5463/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu báo cáo và đề xuất.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ theo quy định; tổng hợp đầy đủ các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn theo quy định. Trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quhội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các TVCP;
 - Các Bộ: KHĐT
TC, GTVT, LĐTBXH, Y tế, VHTTDL, NNPTNT, TTTT, QP, CA;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
VPCP: BTCN, PCN.Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: THCN, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)H.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Minh Khái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.