Open navigation

Công văn 3192/TCHQ-TXNK ngày 03/08/2022 Thực hiện Thông tư 10_2022_TT-BTTTT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3192/TCHQ-TXNK

V/v thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 20/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động khai thác nội dung Thông tư nêu trên để triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư nêu trên thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Văn phòng BTC (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.