Open navigation

Công văn 3278/TCHQ-PC ngày 08/08/2022 Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3278/TCHQ-PC

V/v vướng mc xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu (có hiệu lực từ ngày 25/04/2021), các văn bản của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số Cục Hải quan tnh, thành phố báo cáo vướng mắc về x phạt vi phạm hành chính đi với hành vi khai và nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa nhập khu tại ch đ sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3, khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008, nguyên liệu nhập khu đ sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; đối với hàng hóa nhập khẩu tại ch đ sản xuất xuất khẩu không đủ điều kiện đ được áp dụng chính sách không chịu thuế GTGT như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nhập khẩu từ khu phi thuế quan.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cơ quan hi quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp: “Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp đ khai thuế, tính thuế; không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

Việc khai bổ sung và nộp thuế GTGT đối với các tờ khai hải quan nhập khu tại chỗ trong trường hợp này không thuộc trường hợp quy định không xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 6 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Yêu cầu đơn vị căn cứ các văn bản dẫn trên và hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét x phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3, Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Tổng cục Hải quan trả lời để các Cục Hải quan biết, thực hiện, báo cáo kết qu về Tổng cục Hi quan (qua Vụ Pháp chế)./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục Thuế XNK, Cục KTSTQ (đ
 biết);
 - Cục H
Hà Nam Ninh (thay trả lời CV số
3499/HQHNN-NV ngày 24/12/2021);
 - Cục HQ TP Cần Thơ (thay trả lời CV số

68/HQCT-CBL ngày 11/01/2022);
 - Cục HQ t
nh Tây Ninh (thay trả lời CV số
5461/HQTN-CBL ngày 29/12/2021);
 - Cục H
i quan tnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thay trả lời
CV số 861/HQBRVT-CBL&XLVP ngày 22/4/2022);
 - Cục Hải quan t
nh Bình Dương (thay tr lời CV
số 1398/HQBD-TXNK ngày 29/6/2022);
 - Lưu: VT, PC (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân 
Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.