Open navigation

Công văn 3338/TCHQ-CNTT ngày 12/08/2022 Bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/TCHQ-CNTT

V/v bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp DVCTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, căn cứ kiến nghị tại Công văn số 541/HQQB-NV ngày 03/6/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, từ ngày 15/8/2022, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai bổ sung 02 thủ tục “Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy” và “Chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy” trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn người làm thủ tục biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với 02 thủ tục nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
 - Lưu VT, CNTT.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.