Open navigation

Công văn 3351/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022 Khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3351/TCHQ-GSQL

V/v khai tờ khai vận chuyn độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 18/7/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2923/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kim soát đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyn phát nhanh. Theo đó, đối với tờ khai vận chuyn độc lập của hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyn phát nhanh nếu người khai hải quan khai không đầy đ, chi tiết thông tin hàng hóa được vận chuyển thì không phê duyệt và không thực hiện thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu.

Riêng đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính.

Tng cục Hải quan thông báo để các Cục Hi quan tnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Tổng Công ty Chuy
n phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần (Đ/c Tng 4, tòa nhà FLC Landmark, Lê Đức Th, Bc Từ Liêm, TP. Hà Nội);
 - Lưu
: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯNG
PHÓ TNG CỤC TRƯNG
 Mai Xuân 
Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.