Open navigation

Công văn 3353/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022 Thuốc lá thế hệ mới

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3353/TCHQ-GSQL

V/v Thuốc lá thế hệ mới

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc quản lý mặt hàng thuốc lá nhập khẩu, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành một số công văn hướng dẫn quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Ngày 18/02/2014 Bộ Công Thương có công văn số 1173/BCT-XNK hướng dẫn: “việc quản lý nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định thuốc lá điếu, xì gà”. Hướng dẫn nội dung này, ngày 28/02/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2091/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu rõ: “việc nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu…Theo đó, chỉ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng này”.

- Ngày 13/06/2019 Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) có công văn số 534/XNK-TMQT hướng dẫn: “Hiện nay, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự…chưa được phân loại hàng hóa, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Công Thương đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý các mặt hàng nêu trên. Do đó, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự chưa được nhập khẩu vào Việt Nam”. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5094/TCHQ-GSQL ngày 09/08/2019 thông báo nội dung này để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên đến Chi cục thuộc Cục để thực hiện thống nhất./.

(Gửi kèm công văn số 1173/BCT-XNK, số 2091/TCHQ-GSQL, số 334/XNK-TMQT, số 5094/TCHQ-GSQL)

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.