Open navigation

Công văn 36817/CTHN-TTHT ngày 28/07/2022 Phát sinh tiền chậm nộp khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36817/CTHN-TTHT

V/v tin chậm nộp khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Aeroflot Russian Airlines tại Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng 209-210, nhà D1, khu Ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội; MST: 0106855291)

Trả lời công văn số SU2207-02 ngày 06/7/2022 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Aeroflot Russian Airlines tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Văn phòng bán vé hãng hàng không) hỏi về việc phát sinh tiền chậm nộp khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội (Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020) hướng dẫn các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp và mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp như sau:

Điều 59. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gm:

...b) Người np thuế khai b sung hồ sơ khai thuế làm tăng s tiền thuế phải np hoc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đu;

2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyn đã nộp vào ngân sách nhà nước.”

- Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020) hướng dẫn xác định tiền chậm nộp như sau:

Điều 21. Xử lý đi với việc chậm nộp tiền thuế

1. Xác định tiền chậm nộp

Việc xác định s tiền chậm nộp được căn cứ vào s tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tính tiền chậm nộp quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế. Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài do thay đổi tình trạng cư trú từ đối tượng cư trú sang đối tượng không cư trú dẫn đến việc phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN và việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN làm tăng số thuế phải nộp thì cá nhân phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 59 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ vơi Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Aeroflot Russian Airlines tại Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT2;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.