Open navigation

Công văn 1146/TB-BYT ngày 31/08/2022 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội nghị giải quyết khó khăn vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/TB-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TRẦN VĂN THUẤN TẠI HỘI NGHỊ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 02/8/2022, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT). Hội nghị do GS. TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ; lãnh đạo các Vụ, Ban, Trung tâm thuộc BHXH Việt Nam: Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính - Kế toán, Dược và Vật tư y tế, Thu, Sổ thẻ, Thanh tra - Kiểm tra, Kiểm toán Nội bộ, Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Truyền thông; một số Sở Y tế và BHXH tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; một số cơ sở KCB tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các đơn vị sau:

- Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - BHXH Việt Nam trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; vướng mắc, bất cập trong tổ chức KCB BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT và giải quyết của BHXH Việt Nam.

- Ý kiến phát biểu của các cơ sở y tế về một số khó khăn, vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT.

- Ý kiến phát biểu của các Vụ/Cục của Bộ Y tế về tình hình KCB BHYT và các khó khăn, vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT tập trung vào một số nội dung sau:

+ Chi phí vượt trần thanh toán, vượt dự toán, hoặc do một số nguyên nhân khác chưa được quyết toán tồn đọng từ năm 2016-2020, do một số các nguyên nhân:

(1) Chi phí ngoài trần khách quan, chi phí vượt quỹ năm 2016-2018, vượt dự toán do nguyên nhân khách quan.

(2) Chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã; chi phí tiền giường điều trị nội trú tại các Phòng khám đa khoa khu vực tồn đọng từ năm 2016 tới nay.

(3) Vướng mắc trong thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê, gây mê thực hiện theo Công văn số 1163/BHXH- CSYT ngày 13/4/2020 của BHXH Việt Nam (hướng dẫn trừ toàn bộ cơ cấu thuốc trong dịch vụ kỹ thuật (DVKT) sử dụng phương pháp vô cảm gây tê thay gây mê, trong khi cơ cấu thuốc của DVKT bao gồm nhiều loại thuốc như thuốc gây mê, thuốc tiền mê, thuốc đặc thù chuyên khoa…).

(4) Chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016-2018 được thanh toán theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ.

(5) Chi phí giường nằm kê thêm ngoài giường kế hoạch được giao đối với cơ sở KCB chưa vượt công suất sử dụng giường bệnh đã kê thêm giường bệnh theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

(6) Hệ thống giám định trừ tự động khi số ngày nằm viện trung bình vượt trung bình chung cả nước (Ví dụ: tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cà Mau…).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các Vụ, Cục, Ban của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, về phía BHXH Việt Nam, đồng chí Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có kết luận, chỉ đạo các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam khẩn trương phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn và tồn đọng trong thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT. Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn có một số kết luận, chỉ đạo các cơ sở y tế, các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT như sau:

1. Nhóm vướng mắc do thực hiện và phối hợp thực hiện

- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế khẩn trương rà soát và hướng dẫn các vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT tại các công văn BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB gửi Bộ Y tế như: Vấn đề xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các trang thiết bị y tế được cho, tặng; kiểm chuẩn xét nghiệm; danh mục DVKT thuộc Thông tư số 43/2013/TT-BYT; Thông tư số 21/2017/TT-BYT; rà soát những DVKT thực hiện trên người trưởng thành để đề nghị cho thanh toán cùng giá với DVKT cho trẻ em đã có giá thanh toán, mà chưa có cho người trưởng thành.

- Các cơ sở KCB khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuyết minh vượt trần, vượt quỹ, vượt dự toán do nguyên nhân khách quan và các chi phí còn tồn đọng khác từ năm 2016 tới nay và làm việc trực tiếp với cơ quan BHXH để được thẩm định, thanh toán.

2. Các vướng mắc liên quan tới cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành

Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện trình lãnh đạo Bộ Y tế:

- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

- Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng thuốc theo hạng bệnh viện được quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới KCB BHYT thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

3. Các vướng mắc liên quan tới cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ

3.1. Về giải pháp trước mắt

- Giao Vụ Bảo hiểm y tế làm đầu mối giải quyết vướng mắc về quy định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT được quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với chi phí KCB BHYT năm 2021 do tác động của đại dịch COVID-19; đồng thời làm đầu mối đôn đốc các Vụ, Cục liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vướng mắc về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT báo cáo Lãnh đạo Bộ, báo cáo Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc về vấn đề máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế; xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với trang thiết bị y tế còn giá trị dưới 50% báo cáo Chính phủ.

3.2. Về giải pháp tổng thể

- Vụ Bảo hiểm y tế khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trình Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ về phương án ban hành Nghị định quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP; quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP về quản lý tài sản công để phù hợp với đặc thù của ngành Y tế.

Văn phòng Bộ Y tế trân trọng thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH;
- BHXH Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, TTrB, VPB (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Y tế các bộ, ngành;
 - Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
 Nguyễn Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.