Open navigation

Công văn 2243/BHXH-TST ngày 17/08/2022 Tăng cường đôn đốc thu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/BHXH-TST 

V/v tăng cường đôn đốc thu, giảm số, tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc đôn đốc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn khá cao, bên cạnh nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan đó là một số địa phương chưa tích cực trong việc triển khai các giải pháp đôn đốc thu hàng tháng nhất là việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị vi phạm còn chưa nghiêm,... Để khắc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; trong đó tăng cường công tác đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng của Tổ Thu nợ liên ngành; thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai danh tính các đơn vị chậm đóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện việc chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định.

2. Phân công Lãnh đạo, cán bộ thường xuyên bám sát nắm thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị sử dụng lao động, chú trọng đơn vị có sử dụng nhiều lao động, số tiền thu lớn; xây dựng cơ sở dữ liệu những đơn vị chậm đóng lớn (trọng điểm) chiếm 80% số tiền chậm đóng của địa bàn quản lý (hoàn thành trước 30/8/2022); có giải pháp quyết liệt, kịp thời để đôn đốc thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, không để phát sinh chậm đóng sau thanh tra, kiểm tra hoặc chậm đóng với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

3. Tăng cường, linh hoạt trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng từ 03 tháng trở lên theo quy định. Giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng nghiệp vụ liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tiến hành triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ,cụ thể:

- Phòng Quản lý Thu: Định kỳ, trước ngày 10 hàng tháng cung cấp danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên cho phòng Thanh tra - Kiểm tra.

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra:

+ Căn cứ danh sách đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên do phòng Quản lý Thu cung cấp, rà soát, tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh thành lập Đoàn thanh tra đột xuất tại các đơn vị theo quy định.

+ Hàng tháng, trước ngày 11 tổng hợp kết quả (theo Phụ lục đính kèm) báo cáo BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra)

4. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN được phát hiện thông qua thanh tra đột xuất; đặc biệt đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, để làm cơ sở xem xét, lập hồ sơ gửi cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố đối với những hành vi có dấu hiệu vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.

- Đối với đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ì không thực hiện thi ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đối với các đơn vị đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không thực hiện thì tiếp tục đôn đốc khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
 - Lưu: VT, TST. 

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……… 

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH ĐÔN ĐỐC THU HỒI SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
Tháng…../202…

Danh sách đơn vị Phòng Quản lý Thu chuyển sang

Tổ chức thực hiện TTCN

Xử lý VPHC

Cưỡng chế chấp hành QĐ XPVPHC

Mã đơn vị

Tên đơn vị

Số tháng chậm đóng

Số tiền chậm đóng

Đã TTCN đột xuất

Chưa TTCN đx (Ghi rõ lý do)

 

 

Số tiền chậm đóng khi ban hành QĐ TTCN

Số đã khắc phục (tại thời điểm báo cáo)

Số chưa khắc phục (tại thời điểm báo cáo)

 

Người xử phạt (Giám đốc/Chủ tịch UBND)

Số tiền phạt

Đã chấp hành (số tiền)

Chưa chấp hành (số tiền)

Người cưỡng chế (Giám đốc/Chủ tịch UBND)

Hình thức cưỡng chế

Số tiền cưỡng chế

Số tiền đã chấp hành

Số tiền chưa chấp hành

Tiền khắc phục hậu quả

Tiền phạt

Tiền khắc phục hậu quả

Tiền phạt

Tiền khắc phục hậu quả

Tiền phạt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Công ty A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Phan Thị Hồng Nhung (sđt: 0912735828)

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……… 

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỘT XUẤT
Tháng .../202…

Tổng số đơn vị đề nghị TTCN ĐX (Phòng Quản lý Thu chuyển sang)

Tổng số đơn vị đã TTCN

Tổng số đơn vị chưa TTCN

Số tiền chậm đóng tại thời điểm ban hành QĐ TTCN

Tổng số đã khắc phục (tại thời điểm báo cáo)

Tổng số chưa khắc phục (tại thời điểm báo cáo)

Số đơn vị

Số tiền

Số đơn vị

Số tiền

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

 

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

1

2

3

4

5=2-4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 1: Số phát sinh không bao gồm các đơn vị đã phát sinh trong các tháng trước.

 

 

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……… 

PHỤ LỤC III

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tháng .../202..

Xử lý VPHC

Cưỡng chế

Tổng số Quyết định xử phạt VPHC

Tổng số tiền phạt

Tổng Quyết định đã chấp hành

Tổng số tiền phạt đã chấp hành

Tổng số Quyết định cưỡng chế

Tổng số tiền cưỡng chế

Tổng số Quyết định đã chấp hành

Tổng số tiền đã chấp hành

Tiền khắc phục hậu quả

Tiền xử phạt

Tiền khắc phục hậu quả

Tiền xử phạt

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.