Open navigation

Công văn 1301/GSQL-GQ1 ngày 08/09/2022 Sử dụng vận đơn hàng không điện tử

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/GSQL-GQ1

V/v vận đơn hàng không

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
(Đ/c: 200 Nguyn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn s 1504/CV-TCTHK-TTHH ngày 25/8/2022 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc vưng mc liên quan đến việc s dụng vận đơn hàng không điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan thì chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chng từ giy hoặc chứng từ điện t, chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Căn cứ quy định ti khoản 2 Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính thì các chứng từ thuộc hồ sơ hi quan phải nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thng xử lý dữ liệu điện t hi quan; trường hợp theo quy định phải nộp bản chính chứng từ dưới dạng giấy thì bản chính phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan phi khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hi quan theo quy định cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thng xử lý dữ liệu điện t hi quan; các chng t thuộc h sơ hải quan có thể  dạng dữ liệu điện tử hoặc chng từ giấđược chuyđổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bng ch ký s).

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư s 39/2018/TT-BTC thì khi làm thủ tục hải quan nhập khu hàng hóđược vận chuyển bng đường hàng không, người khai hải quan phải nộp bộ hồ sơ hải quan nhập khu trong đó có 01 bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trin khai sử dụng vận đơn điện tử thì khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người khai hải quan được sử dụng vận đơn dưới dạng dữ liệu điện tử đảm btính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện t hoc bn chụp vận đơn giấy được in ra từ hệ thng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (không cn đóng du của kho hàng) và gửi cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Liên quan đến việc công chức hải quan tại một số Cục Hải quan tnh, thành phố khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai theo quy định, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2020 về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (gửi kèm). Trường hợp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng Công ty hàng không Việt Nam phát hiện cán bộ công chức hải quan yêu cầu nộp các chứng từ có ký tên, đóng dấu không đúng quy định tại khoản 2 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để xử lý kịp thời.

Đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên đ thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục HQ các tỉnh, thành phố (đ
 thực hin);
 - Lưu: VT
GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
 Âu Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.