Open navigation

Công văn 3604/TCHQ-PC ngày 30/08/2022 Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3604/TCHQ-PC

V/v vưng mc XPVPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hi Phòng

Trả lời Công văn số 6166/HQHP-VP ngày 14/7/2022 của Cục Hải quan TP Hải Phòng (nêu tại mục IV phụ lục vưng mc về xử pht vi phạm hành chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 không quy định thời hn phi giao quyết định định tạm gi cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm; trong thời hạn 24 giờ, k từ khi lập biên bn, người lập biên bản phi báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với các trường hợp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

- Căn c quy định tạĐiều 1 Luật Hải quan năm 2014, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổibổ sung năm 2020, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (đã sửa đi, b sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP), điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, khoản 4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp khc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh th nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam, buộc tái xut hoặc buộc tiêu hủy thì không áp dụng chính sách thuế và không xử phạt vi phạm về thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Cục Hi quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, PC 
(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.