Open navigation

Công văn 5591/VPCP-KSTT ngày 26/08/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết 17_NQ-CP về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5591/VPCP-KSTT

V/v thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 105/BC-BTTTT ngày 29/7/2022 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương:

1. Khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại điểm a, mục 4, Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022 và điểm a, mục 4, Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 20/8/2022 về kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022.

2. Khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Triển khai thực hiện tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm g, h mục 1 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

3. Kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các CSDL quốc gia để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm l, mục 1, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, Vụ KGVX;
 - Lưu: VT, KSTT (3). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTrần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.