Open navigation

Công văn 3877/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2022 Giám sát hàng hóa không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất qua hệ thống camera

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3877/TCHQ-GSQL

V/v giám sát hàng hóa không chịu thuế của DNCX qua hệ thống camera

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Bình Dương.

Trả lời vướng mc nêu tại công văn số 1750/HQBD-GSQL ngày 12/8/2022 của Cục Hải quan tnh Bình Dương về việc giám sát hàng hóa không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) qua hệ thống camera, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 02/03/2022 của Tổng cục Hải quan đã quy định cụ thể công tác giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống camera trong đó việc giám sát, kiểm tra hình ảnh camera trên cơ sở nguyên tác đánh giá, quản lý rủi ro, việc giám sát được xoay vòng trong tháng, không yêu cầu giám sát toàn bộ DNCX cùng một thời điểm. Đồng thời, Quyết định 247/QĐ-TCHQ dn trên cũng quy định cụ thể các nội dung phải kiểm tra, đối chiếu và xử lý khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Do vậy, Cục Hải quan tnh Bình Dương chủ động xây dựng kế hoạch giám sát DNCX qua hệ thống camera đảm bo hiệu quả.

- Đối với việc quản lý, giám sát kho thuê ngoài của DNCX: Thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Đối với tốc độ đường truyền và vướng mc liên quan đến trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát DNCX qua hệ thống camera: Đề nghị Cục Hải quan tnh Bình Dương tng hợp, thng kê nhu cầu đối với các Chi cục trực thuộc và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Tài vụ qun trị đ xử lý.

Tổng cục Hi quan thông báo đ Cục Hải quan tnh Bình Dương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TK Hải quan;
 - Cục Tài vụ qu
n trị;
 - Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.