Open navigation

Công văn 3887/TCHQ-TXNK ngày 20/09/2022 Xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá cho các lô hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3887/TCHQ-TXNK

V/v xét giảm giá hàng nhập khu

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần chui cung ứng quốc tế.
(Đ/c: Xóm Sơn Liên, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tnh Nghệ An)

Tổng cục Hi quan nhận được văn bản số 02/ISC ngày 12/9/2022 của Công ty cổ phần chui cung ứng quốc tế đề nghị xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá cho các lô hàng nhập khẩuVề vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khon 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khon gim giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét gim giá.

Qua xem xét hồ sơ do Công ty Cổ phần chui cung ứng quốc tế gửi kèm theo và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hi quan nhận thấy:

1. Về h sơ đ nghị xét khon gim giá

- Hồ sơ doanh nghiệp gửi kèm theo ch có Hợp đồng nguyên tắc s LG/2022/018 ngày 24/02/2022. Tại điểm 3.2 của Hợp đồng nguyên tc có quy định: Nguyên liệu bao bì phi được đặt hàng bng văn bản (Đơn đặt hàng). Theo khai báo trên tờ khai hải quan thì hàng hóa được nhập khu theo các đơn hàng cụ thể. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm theo không có các Đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, Hợp đồng nguyên tc nguyên liệu bao bì s LG/2022/018 được lập ngày 24/2/2022 nhưng tại điểm 9.1 của Hợp đồng này ghi: Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Không có Bng công bố gim giá của người bán.

2. Nội dung hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá

a) Phương thức thanh toán: Tại điểm 4 Phụ lục 2 Hợp đồng Nguyên tắc nguyên liệu bao bì số LG/2022/018 quy định phương thức thanh toán là Telegraphic transfer (T/T).

Do vậy, phương thức thanh thanh toán không đáp ứng điều kiện quy định tại tiết d.1.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC (thanh toán qua ngân hàng bng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu thuộc hợp đng mua bán).

b) Mâu thuhồ sơ:

- Khođề nghị gim giá thuộc loại gim giá theo số lượng mua bán. Tuy nhiên, t lệ gim giá đề nghị không phù hợp với tỷ lệ giảm giá nêu tại Hợp đồng nguyên tắc số LG/2022/018. Cụ thể: T lệ gim giá ghi tại Bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa là 28% đối với hộp 110 ml và 19,5% đối với hộp 180 ml, trong khi đó, tại Phụ lục 2 Hợp đồng nguyên tc LG/2022/018, điểm 2 trang 26, 27 ghi: Mức ch tiêu sản lượng dưới 350 triệu hộp/năm sẽ gim 23.0% giá hóa đơn của giấy đóng gói 125 ml dành cho sữa 110 ml và gim 16.0% giá hóa đơn của giấy đóng gói 200 ml dùng cho sữa 180 ml.

- Tại Bng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa ngày 8/9/2022 của Công ty có thng kê các tờ khai hải quan đang đề nghị gim giá số 104410117450 ngày 11/12/2022, 104420324850 ngày 16/12/2022, 104424659510 ngày 18/12/2022 và tờ khai số 104447188860 ngày 29/12/2021. Tuy nhiên, qua tra cứu trên Hệ thống GTT02 thì có 03 tờ khai đăng ký làm thủ tục năm 2021, không phải năm 2022 như Công ty thống kê tại Bng kê, cụ thể tờ khai số 104410117450, 104420324850, 104424659510 đăng ký làm thủ tục năm 2021. Những t khai đăng ký năm 2021 này phát sinh trước ngày ký kết Hợp đồng nguyên tc nguyên liệu bao bì s LG/2022/018 ngày 24/02/2022. Mặt khác, tại ô “chi tiết khai trị giá” của các tờ khai đăng ký năm 2021 này Công ty khai báo: tờ khai được áp dụng chính sách giảm giá theo điều 4 của thỏa thuận thương mại SIG & TH SC - Commercial Agreement/ tháng 10-2014.

c) Hồ sơ gi kèm các chứng từ thanh toán (lệnh chuyn tiền), nhưng chứng từ thanh toán cho nhiu Đơn đặt hàng khác nhau và hồ sơ không gửi kèm các Đơn đặt hàng liên quan nên không có cơ sở để kiểm tra các chứng từ này.

Từ các lý do trên, lô hàng nhập khẩu tại Tờ khai hải quan số 104410117450 ngày 11/12/2021, 104420324850 ngày 16/12/2021, 104424659510 ngày 18/12/2021 và tờ khai số 104447188860 ngày 29/12/2021 của Công ty Cổ phần chuỗi cung ứng quốc tế không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khon 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hi quan thông báo để Công ty Cổ phần chuỗi cung ứng quốc tế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - P
TCT. Lưu Mạnh Tưởng (đ b/c);
 - Cục H
Q tnh Nghệ An;
 - Lưu: VT, TXNK (Hà -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.