Open navigation

Công văn 4180/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2022 C_O giáp lưng mẫu D

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4180/TCHQ-GSQL

V/v C/O giáp lưng mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hi quan các tnh, thành phố.

Trên cơ sở thống nhất của các nước ASEAN tại Phiên họp 36, 38, 39 của Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN (SCAROO) về C/O giáp lưng cấp cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 03 Công ty có trụ sở tại 02 nước thành viên (ví dụ: hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương cấp C/O mẫu D, xuất khẩu từ Việt Nam đến kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khẩu tr về Việt Nam), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hi quan các tnh, thành phố thực hiện như sau:

Cơ quan hi quan chấp nhận C/O giáp lưng mu D khi ch có 02 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố được biết, thực hiện thống nhất./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ C
ông Thương (Cục XNK); 
- Lưu: VTGSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.