Open navigation

Công văn 3152/VPCP-CN ngày 21/05/2022 Xử lý thông tin báo nêu về Hàng trăm triệu tấn cát đã và đang được khai thác ở đồng bằng sông Cửu Long

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3152/VPCP-CN

V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chínhQuốc phòng, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo Thanh niên ngày 25 tháng 4 năm 2022 có bài: “Cát nạo lên, tiền đổ xuống”, trong đó nêu: Hàng trăm triệu tấn cát đã và đang được khai thác ở đồng bằng sông Cu Long bất kể hoạt động này được xem là thủ phạm chính gây sạt lở gn 500km bờ sông, bờ biển, khiến ít nhất gn 20.000 hộ dân cần phải di dời và nhà nước tốn hàng ngàn tỉ đồng để hỗ trợ, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu:

Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương không xuất khẩu cát.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
Trợ lý TTgCP, các Vụ: TKBT, NC, QHĐP, NN,
 - Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.