Open navigation

Công văn 2843/HQTPHCM-GSQL ngày 18/10/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng
Đ/c: Quốc lộ 60, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Phúc đáp Công văn số 03/1110/CV-2022 ngày 11/10/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Liên quan đến nội dung vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2022. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT.

- Về Mã loại hình: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021; Theo đó, “Mã loại hình E3- Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, sử dụng trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu từ các nguồn:

a) Từ nước ngoài;

b) Từ khu phi thuế quan, DNCX;

c) Nhập tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

d) Nhập khẩu hàng hóa để cung ứng cho tàu bay của hãng hàng không Việt Nam xut cảnh”.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
- Phòng CNTT (để đăng web);
 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3b
).

TL. CỤC TRƯỞNG
 TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.