Open navigation

Công văn 2949/HQTPHCM-GSQL ngày 28/10/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TNG CỤC HI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PH H CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV 
Đ/c: tầng 10, tòa nhà Cornerstone, số 16, Phố Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 270.2022/OL.WMCLV ngày 05/10/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố H Chí Minh có ý kiến như sau:

- Liên quan đến thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 695/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2021.

Về Mã loại hình: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 và Công văn s 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
 - Các Phó Cục trư
ng (để báo cáo);
 - Phòng CNTT (để đ
ăng web);
 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3
b) .

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
 GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.