Open navigation

Công văn 4458/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2022 Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa NK để xây dựng DNCX

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Công ty TNHH Shinryo Việt Nam.
(Cao ốc văn phòng SaiGon Prime, số 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2022/SHINRYO-KN ngày 03/10/2022 của Công ty TNHH Shinryo Việt Nam về việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu phụ nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/10/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4344/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnhphố về chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đối với hồ sơ phát sinh tại thời điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực); khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với hồ sơ phát sinh tại thời điểm Thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực) thì không phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH Shinryo Việt Nam liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Shinryo Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
 - 
TT Nguyễn Đức Chi (để b/cáo);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
 - Đại s
ứ quán Nhật Bản (để biết);
- Vụ Chính sách thuế;
 - Cục 
HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.