Open navigation

Công văn 4475/TCHQ-TXNK ngày 25/10/2022 Thuế giá trị gia tăng mặt hàng chất phản ứng Acrylamide

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4475/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

 Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Công ty TNHH Meiwa Việt Nam.
(Phòng 2A, tầng 12 Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Trả lời công văn số 2009/CV-MWVN ngày 20/9/2022 của Công ty TNHH Meiwa Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế GTGT mặt hàng chất phản ứng Acrylamide, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/7/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 2837/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp về việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022. Theo đó: doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh “Hóa chất cơ bản” và đang áp dụng mức thuế suất là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP; sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 2837/TCHQ-TXNK (bản chụp gửi kèm) để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Meiwa Việt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: V
T, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.