Open navigation

Công văn 4476/TCHQ-TXNK ngày 25/10/2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4476/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các Công ty theo danh sách gửi kèm.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu nếu được xác định là sản phẩm từ kim loại thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT; trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thuộc phạm vi loại trừ nêu trên thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị các Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty (theo danh sách kèm theo) biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Bằng ToànDANH SÁCH CÁC CÔNG TY
(kèm theo công văn số 4476/TCHQ-TXNK ngày 25/10/2022 của Tổng cục Hi quan)

STT

Doanh nghiệp

Số, ngày công văn

Địa ch

1

Công ty c phần Maison Retail Management International

270922/CV

189-197 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM

2

Công ty TNHH CHD Vina

Công văn không số

Lô 32N19, thửa số 59, tờ bản đồ số 81, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh

3

Công ty TNHH Yang Ching Enterprise (Việt Nam)

011022/CVHQ ngày 3/10/2022

KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.