Open navigation

Công văn 4614/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2022 Ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24_7

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4614/TCHQ-TXNK

V/v ngân hàng phối hợp thu vi TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng Bank of China (Hong kong) Limited - CN TP.HCM.

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Bank of China (Hong kong) Limited - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BOC HCM) ngày 28/10/2022 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung Ngân hàng BOC HCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 k từ ngày 02/11/2022.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng BOC HCM, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng BOC HCM:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

- Thông báo thời gian bt đu thực hiện kết nối.

- Kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kim tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng BOC HCM báo cáo kết quả thực hiện với Tng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (đ t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
 - Lưu: VT/TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.