Open navigation

Công văn 7287/VPCP-CN ngày 29/10/2022 Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7287/VPCP-CN

V/v phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực ca khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn số 9615/BTC-CST ngày 21 tháng 9 năm 2022) về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn số 4732/VPCP-CN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, sớm điều chỉnh phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương;
 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
 Trợ lý TTg, TGĐ CTTĐ; Vụ KTTH, TH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.