Open navigation

Công văn 1098/KTNN-TTTH ngày 04/10/2022 Triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước (giai đoạn 2)

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/KTNN-TTTH

V/v triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN (giai đoạn 2)

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Năm 2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện triển khai hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 1 nhằm tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử giữa KTNN với các đơn vị được kiểm toán (theo công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021). Đến nay, đã có khoảng 1.232 đơn vị được kiểm toán thực hiện đăng ký tài khoản và đã được KTNN cấp tài khoản. Các đơn vị đã được cấp tài khoản đang phối hợp với KTNN cung cấp thông tin của đơn vị trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

Để tiếp tục triển khai hệ thống Cổng trao đổi thông tin đạt hiệu quả, Kiểm toán nhà nước trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với KTNN, cụ thể như sau:

1. Rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN, cụ thể:

- Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc đối tượng đăng ký theo Công văn số 597/KTNN-TTTH chưa đăng ký tài khoản với KTNN, thực hiện đăng ký trước ngày 01/11/2022.

- Từ năm 2023 trở đi, các đơn vị đầu mối, đơn vị được kiểm toán chi tiết thuộc kế hoạch kiểm toán hàng năm thực hiện đăng ký tài khoản sau 10 ngày kể từ ngày KTNN thông báo Danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị được kiểm toán.

2. Rà soát, cập nhật thông tin của đơn vị đầy đủ, kịp thời trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

3. Gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 58, Luật Kiểm toán nhà nước và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

4. Tăng cường trao đổi, cung cấp tài liệu cho cuộc kiểm toán của KTNN qua Cổng trao đổi thông tin, gồm: các tài liệu khảo sát trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, các tài liệu trong quá trình thực hiện kiểm toán (khi có yêu cầu); các tài liệu liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN,...(các tài liệu Mật thực hiện theo Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan).

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục I, I.1, I.2 và Phụ lục II đính kèm công văn này) 

Đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung trên và gửi văn bản đăng ký tài khoản về Kiểm toán nhà nước theo địa chỉ: Trung tâm Tin học - Tầng 7 - 116 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời gửi scan bản mềm về hòm thư trungtamtinhoc@sav.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị phản hồi về Kiểm toán nhà nước (qua Trung tâm Tin học - KTNN, số điện thoại 1900.86.66.12 hoặc 024.6262.8616 số máy lẻ: 0716).

Kiểm toán nhà nước trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Bộ, ngành, địa phương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các Vụ: TH, PC, CĐ và KSCLKT;
- KTNN chuyên ngành, Khu vực;
 - Lưu: VT, TTTH (2b).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 Ngô Văn Tuấn

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.