Open navigation

Công văn 4204/TCHQ-GSQL ngày 06/10/2022 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục hi quan đi với hàng hóa viện trợ nhập khu

Hà Ni, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan tnh, thành phố.

Liên quan đếmột s vướng mc trong việc thực hiện thủ tục hi quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thng nhất như sau:

1. Về văn bn xuất trình thay thế t khai xác nhận viện trợ để xác nhận hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế: Căn cứ quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ, Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/04/2022 của Bộ Tài chính, cơ quan hi quan căn cứ Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án đ xem xét xác nhận hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế.

2. Việc theo dõi, trừ lùi hàng hóa viện trợ nhập khu nhiều ln theo 01 Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự ánkhoản viện trợ phi dự án: Yêu cu người khai xuất trình bản chính cho cơ quan Hi quan tại ln nhập khu lô hàng viện trợ đầu tiên, cơ quan Hải quan xác nhn trên bn chính Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện tr phi dự án và cp Phiếu theo dõi, trừ lùi để theo dõi s lượng nhập khu.

3. Về Tờ khai xác nhận viện trợ đối với các trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính ph và sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến trước ngày có hiệu lực ca Thông tư s 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư s 225/2010/TT-BTC, hồ sơ hải quan phải có Tờ khai xác nhận vin trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính.

Tổng cục Hi quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. H Chí Minh biết, thực hin./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.