Open navigation

Công văn 4508/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2022 Miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4508/TCHQ-TXNK

V/v min thuế xuất khẩu đi vi sn phđược sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

 Kính gi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2.
(Lô HF15, đường s 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyĐức Hoà, tnh Long An)

Tr li công văn số 54/2022/NM2 ngày 10/10/2022 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyt Minh 2 (do Văn phòng Chính ph chuyn theo công văn số 2036/PC-VPCP ngày 14/10/2022) v chính sách thuế xuất khu đối với sn phm được sản xut t hoạt động tái chế, xử lý cht thi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn c khon 1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính ph quy định về đi tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bo vệ môi trường: “Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các t chức, cá nhân có hot động đầu tư công trình bo vệ môi trường, hođộng sn xuất, kinh doanh, dch v về bo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị đnh này.

Căn c khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về ưu đãi về thuế, phí và lệ phí “Ưu đãi các chính sách thuế, phí, l phí khác được thực hiện theo quy định của pháp lượt v thuế, phí, l phí”.

Căn cứ tiết đ mục 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp sản xut, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bo vệ môi trường bao gồm sn phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thđáp ứng các quy định của pháp luật cht lượng, sn phm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bo vệ môi trường được ưu đãi, h trợ.

Căn c điểm b khon 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khu, thuế nhp khu số 107/2016/QH13 quy định “Sn phm xuất khđược sn xuất t hođộng tái chế, x lý cht thi” thuộc trưng hợp được min thuế xut khẩu;

Căn cứ khon 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác định sn phm xuất khẩu được sn xuất từ hoạt động tái chế, x lý cht thi thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ khon 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sn phm xuất khu đưc sn xut từ hot đng tái chế, x lý cht thi”.

Căn cứ quy định trên thì sn phẩm xuất khu được sản xuất từ hoạt động tái chế, x lý chất thải được min thuế xuất khẩu và căn cứ đ xác định sản phm xuất khẩu được sản xut từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, từ ngày 10/01/2022 (ngày Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực) Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hoặc quy định rõ tên loại văn bn làm cơ sở xác định sn phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, x lý chất thđể cơ quan hải quan thực hiện ưu đãi min thuế xuất khẩu, mặc dù Bộ tài chính đã có các công văn số 8240/BTC-TCHQ ngày 19/8/2022, số 10392/BTC-TCHQ ngày 11/10/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, thm quyn quy định. Tổng cục Hải quan s thực hiện ưu đãi min thuế xuất khẩu cho các sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thi sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2 được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph (đ b/c);
 - V
ăn phòng Bộ Tài chính (đ b/c);
 - PTCT. Lưu Mạnh Tư
ng (đ b/c);
 - Lưu: VT
, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.