Open navigation

Công văn 641/XNK-CN ngày 20/10/2022 Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công chế biến

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/XNK-CN

V/v tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài nhập khu hàng hóa sau đó xuất khu không qua gia công, chế biến

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Motomotion (Việt Nam)
 (Địa chỉ: Xưởng C-1B-D1 đến C-1B-D4A và C-1B-B5 đến C-1B-B8, Lô C-1B-CN, đường DE4, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn 02/MT-LHXK ngày 10 tháng 9 năm 2022 của Công ty TNHH Motomotion (Việt Nam) v việc xác định loại hình nhập khu, Cục Xut nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

- Nội dung và phạm vi quyn xut khu, quyền nhp khu của tổ chức kinh tế có vốn đu tư nước ngoài được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính ph quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản  ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, các quyền này không bao gồm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa.

- Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định s 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Qu ngoại thương. Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP nêu trên quy định “Đi vi t chc kinh tế có vn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hot động kinh doanh tạm nhập, tái xut hàng hóa.

- Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 9123/BCT-PC về việc một số nội dung liên quan đến Lut Quản lý ngoi thương, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Nghị đnh s 69/2018/NĐ-CP trả lời công văn s 5452/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 9 m 2018 của Tổng cục Hải quan. Ti công văn số 9123/BCT-PC, Bộ Công Thương đã có ý kiến “phạm vi, chính sách qun lý có liên quan của hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất  thực hiện quyền xuất khu của doanh nghiệp là độc lp theo quy định của pháp luật.”

Cc Xut nhập khu (Bộ Công Thương) thông báđể Công ty TNHH Motomotion (Viet Nam) biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 Tổng cục Hi quan;
- Cục trưng (để b/c);
- Các Phòng: THCS, TMQT;
 - Lưu: VT, CN
, hanhhh

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Cẩm Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.