Open navigation

Công văn 642/XNK-CN ngày 20/10/2022 Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công chế biến

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/XNK-CN

V/v tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài nhập khu hàng hóa sau đó xuất khu không qua gia công, chế biến

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Atlas Copco Vit Nam - Chi nhánh Bình Dương
 (Địa chỉ
: Lô F, đường số 12, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh nh Dương)

Trả lời công văn s 0109/2022/CV-ACV ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương về việc loại hình nhp khA41, Cục Xut nhập khu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

- Nội dung và phm vi quyn xuất khẩu, quyền nhập khu của t chức kinh tế có vốđầu tư nước ngoài được quy định tại Luật Qun lý ngoại thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương v hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếđến mua bán hàng hóa của nhà đu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, các quyn này không bao gồm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa.

- Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định s 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều ca Luật Quản lý ngoại thương. Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP nêu trên quy định “Đối với t chức kinh tế có vn đ nước ngoài, ch được thực hiện tạm nhập, tái xut hàng hóa theo quy định tĐiều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt đng kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

- Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 9123/BCT-PC về việc một số nội dung liên quan đến Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP tr li công văn số 5452/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Tại công văn s 9123/BCT-PC, Bộ Công Thương đã có ý kiến “phạm vi, chính sách quản  có liên quan của hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất và thực hiện quyn xuất khu của doanh nghiệp là độc lập theo quy định của pháp luật.

Cục Xut nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
Tng cục Hi quan;
 -
 Cục trưởng (đ b/c);
 - 
Các Phòng: THCSTMQT;
 -
 Lưu: VT, CN, hanhhh

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Cẩm Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.