Open navigation

Công văn 376/TB-VPCP ngày 13/12/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về nội dung dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu Biểu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022 

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về một số nội dung dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Hiệp hội phân bón, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Tài chính chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết 29/NQ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2022, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan để xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định nêu trên. Tuy nhiên, qua báo cáo của Bộ Tài chính và các cơ quan dự họp, quá trình xây dựng dự thảo Nghị định có phát sinh vướng mắc và hướng xử lý vấn đề đến nay chưa được các cơ quan thống nhất. Trên cơ sở ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phù hợp, xác đáng để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 22 tháng 12 năm 2022, trong đó lưu ý làm rõ, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện lại các nội dung sau tại hồ sơ dự thảo Nghị định:

a) Về thuế xuất khẩu phân bón: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương bổ sung, làm rõ các đánh giá tác động tổng thể, trên cơ sở đó thống nhất việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng phân bón, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, không để ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

b) Về quy định liên quan đến mức độ rời rạc đối với bộ linh kiện ô tô nhập khẩu (nêu tại các Điều 8, Điều 11, điểm b.5, khoản 2.2 Chương 98 dự thảo Nghị định và điểm 3.8 mục V Tờ trình số 273/TTr-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022):

- Các Bộ, cơ quan đều thống nhất cần xử lý khoảng trống pháp lý liên quan đến mức độ rời rạc dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật (do quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về mức độ rời rạc hết hiệu lực từ 01 tháng 10 năm 2022 theo Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2022), để đảm bảo các chính sách của nhà nước được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.

- Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan dự họp và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (trong đó có nội dung về mức độ rời rạc tại điểm b mục 3.3 văn bản thẩm định), chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp để khẩn trương thống nhất phương án hoàn thiện quy định liên quan đến mức độ rời rạc, không để ảnh hưởng tới tiến độ ban hành Nghị định, bảo đảm khả thi, hiệu quả, xử lý được vấn đề đang vướng mắc và đúng quy định của pháp luật theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 7620/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 11 năm 2022; trường hợp cần thiết, thiết kế nội dung xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

c) Về hiệu lực thi hành của dự thảo Nghị định: Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Tư pháp về quy định hiệu lực thi hành của dự thảo Nghị định, bảo đảm thực hiện đúng theo cam kết quốc tế trong ASEAN (nêu rõ thời điểm phải thực hiện cam kết), đồng bộ với các Nghị định về Biểu thuế thực hiện Hiệp định thương mại tự do FTA và đúng quy định của pháp luật.

d) Về thuế nhập khẩu xe ô tô điện chạy pin và xe hybrid sạc ngoài: Thống nhất như đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến của đa số các Bộ, cơ quan tại cuộc họp.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính chủ động phối hợp trao đổi, làm việc với các Bộ, cơ quan theo các hình thức phù hợp theo Quy chế làm việc của Chính phủ; các Bộ, cơ quan khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công. Trường hợp chưa thống nhất, yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp trao đổi, làm việc với các đồng chí Bộ trưởng các Bộ liên quan để thống nhất theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo rõ việc này trong hồ sơ trình; bảo đảm hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ có chất lượng, đúng thời hạn yêu cầu, kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc đã, đang phát sinh trong thực tiễn, không để xảy ra tình trạng ách tắc xử lý công việc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
 - Các Bộ: TC, CT, T
P, KHĐT, KHCN, GTVT;
 - 
Hiệp hội Phân bón Việt Nam;
 - Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam;
- VAMA, VAMI;
 - VPCP: 
BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, PL, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.