Open navigation

Công văn 1351/BYT-KHTC ngày 18/03/2022 Gửi đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1351/BYT-KHTC

V/v gửi đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH (sau đây gọi tắt là Chương trình), công văn số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình. Sau khi rà soát nhu cầu đã đăng ký và cân đối với ngân sách của Chương trình, Bộ Y tế đã có công văn số 1264/BYT-KHTC ngày 15/3/2022 về việc thông báo kế hoạch vốn và đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện xây dựng danh mục đầu tư từ Chương trình thuộc lĩnh vực y tế theo tổng mức kế hoạch vốn đầu tư tối đa của tỉnh, thành phố và gửi Bộ Y tế trước ngày 20/3/2022.

Tại cuộc họp chiều ngày 16/3/2022, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp và có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương tổng hợp và gửi danh mục dự án đầu tư từ Chương trình về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 18/3/2022.

Do đây là nhiệm vụ quan trọng, thời gian rất gấp, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, rà soát và khẩn trương gửi danh mục dự án đầu tư về Bộ Y tế trước 17h00 ngày 19/3/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ KH&ĐT;
- Sở Y tế các tỉnh, TP;
- Tổng cục DSKHHGĐ, Cục PC HIV/AIDS;
 - Lưu: VT, KH-TC3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.