Open navigation

Công văn 1384/BTTTT-CXBIPH ngày 20/04/2020 Tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/BTTTT-CXBIPH

V/v tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện TTHC cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Về thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, tại Điểm e, Khoản 2, Điều 32 Luật Xuất bản năm 2012 quy định trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có “Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”. Tuy nhiên, tại Công văn số 798/TCMT-CPTTr ngày 18/03/2020 của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: “Pháp luật về bảo vệ môi trường hiện nay không có quy định về cấp giấy chứng nhận vệ sinh môi trường”.

Để tháo gỡ vướng mắc của các địa phương trong việc cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, căn cứ Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau” (Luật Xuất bản năm 2012, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014) và trên cơ sở Công văn số 798/TCMT-CPTTr ngày 18/03/2020 của Tổng cục Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo thống nhất thực hiện như sau:

1. Không yêu cầu cơ sở in phải nộp “Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận vệ sinh môi trường” khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

2. Cơ sở in phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện.

Trân trọng./

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục XBIPH (để thực hiện);
 - Lưu: VP, CXBIPH, PTT(140).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Vĩnh Bảo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.