Open navigation

Công văn 718/UBND-VX ngày 11/03/2022 Hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân cán bộ công chức viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/UBND-VX

V/v hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- Lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố;
 - Các Hội có tính chất đặc thù.

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ ban hành về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 124/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2021 về hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện phần vốn nhà nước và người quản lý doanh nghiệp, Công văn số 628/UBND-VX ngày 05 tháng 3 năm 2021 về hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với người quản lý doanh nghiệp;

Thực hiện Công văn số 368-CV/TU ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (thay thế Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 401/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2022,

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; các Hội đặc thù; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ nội dung quy định tại Công văn số 368-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy để điều chỉnh, bổ sung vào Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị làm việc theo chế độ thủ trưởng (người đứng đầu đối với doanh nghiệp) không thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý; đối với các cơ quan, đơn vị làm việc theo chế độ tập thể thì vẫn thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý theo quy định tại điểm d mục 1.1 khoản 1 Phần III Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn tại Công văn số 124/UBND-VX, Công văn số 628/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và Công văn số 4174/BNV-CCVC ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ: “không quy định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại chất lượng ở mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

- Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên thực hiện theo Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy.

Các nội dung còn lại và vấn đề khác có liên quan: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 124/UBND-VX, Công văn số 628/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Lưu ý: Kiểm soát viên kiểm điểm chung Hội đồng thành viên.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản hồi bằng văn bản về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
trực thuộc HĐND TP;
- Chủ tịch HĐND các huyện và
thành phố Thủ Đức;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
 - Lưu: VT, (VX/KN).

CHỦ TỊCH
 Phan Văn Mãi

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.