Open navigation

Công văn 1805/TCT-DNL ngày 27/05/2022 Kê khai nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/TCT-DNL

V/v kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

 Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
(Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1762/CNVTQĐ-TCKT ngày 16/4/2022 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là “Viettel”) đề nghị được hướng dẫn việc kê khai nộp thuế trong hoạt động hợp tác kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel là công ty con của Viettel (sau đây gọi là “VTP”) với cá nhân trên 63 tỉnh, thành phố để cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của Viettel cho khách hàng, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai;

Tại điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về việc khai thuế, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;

Tại Điều 2 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng Thông tư;

Tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định về “Tổ chức hợp tác với kinh doanh”;

Tại Điều 8, Điều 10 và Điều 16 Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; căn cứ tính thuế; quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp VTP ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân thì VTP có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thuế thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

Trường hợp VTP ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà cá nhân có ngành nghề đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh với VTP thì VTP và cá nhân tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định.

Phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 10 và Điều 16 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế trả lời để Viettel được biết và hướng dẫn VTP thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ CS, PC, KK, DNNCN;
 - Lưu: VT, DNL (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Vũ Văn Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.