Open navigation

Công văn 392/TB-BHXH ngày 16/02/2023 Kết luận của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU VÀ PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2023

Ngày 13/02/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023. Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị; cùng dự có Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng và Văn phòng. Dự Hội nghị tại điểm cầu địa phương có Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), Lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc BHXH tỉnh và Lãnh đạo BHXH cấp huyện.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác khai thác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2022, các giải pháp thực hiện trong năm 2023 của Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, BHXH các tỉnh và ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị, Tổng Giám đốc đánh giá cao nỗ lực của toàn Ngành để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trong đó biểu dương một số BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời quyết liệt trong việc thực hiện, sớm đạt chỉ tiêu được giao. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHUNG

Năm 2023, dự báo thị trường lao động sẽ có biến động, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn; đời sống của Nhân dân vẫn chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai;... từ đó tác động mạnh đến công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Vì vậy, đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phân tích, đánh giá, dự báo tình hình KT-XH của địa phương, khẩn trương rà soát, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao trong năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

- Tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ).

II. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

- Chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Ngành ban hành kế hoạch, kịch bản chi tiết, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, đặc thù mỗi địa phương.

- Quyết liệt chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm; tập trung tháo gỡ các vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trong việc đề xuất các nội dung, nâng cao chất lượng tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung sửa Luật BHXH, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (đây là điều kiện để tăng độ bao phủ BHYT, giải quyết các vướng mắc về chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động).

- Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định quản lý, chủ động tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh rà soát, cập nhập thông tin, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và người chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiềm năng theo quy định. Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam để đánh giá kết quả thực hiện của từng BHXH tỉnh so với kế hoạch.

- Hằng tháng, hằng quý, giao ban trực tuyến với BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng biểu dương đối với BHXH tỉnh có thành tích xuất sắc trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm tiền chậm đóng.

1.2. Trung tâm Truyền thông

- Tham mưu Lãnh đạo Ngành chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp tuyên truyền để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với các nhóm người tham gia tiềm năng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường, đẩy mạnh truyền thông các chính sách mới về BHXH, BHTN, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các phương tiện truyền thông của Ngành đến với người dân, đảm bảo “từ sớm, từ xa”, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho đội ngũ làm công tác truyền thông tại BHXH các tỉnh.

1.3. Vụ Thanh tra - Kiểm tra

- Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Ngành chỉ đạo BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất; tổ chức kiểm tra chuyên đề về giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT; áp dụng hiệu quả các biện pháp như: thông báo, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi chây ì, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT. Tổ chức linh hoạt các hình thức, giải pháp kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký đóng, đóng BHXH, BHYT, BHTN không đầy đủ; doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên; kiên quyết xử phạt đối với các hành vi vi phạm; kịp thời lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo quy định tại Điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

- Chủ trì, tham mưu đề xuất các điều kiện đảm bảo việc tổ chức đoàn thanh tra, nguồn lực cho phòng Thanh tra - Kiểm tra của BHXH các tỉnh, việc phối hợp giữa các phòng trong tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định, góp phần tăng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng thu, giảm số tiền chậm đóng theo tiến độ hằng tháng, quý.

2. BHXH các tỉnh, thành phố

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đánh giá kết quả đạt được năm 2022 và rút ra các bài học kinh nghiệm, các giải pháp phù hợp để chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương; xác định việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp; đặc biệt là tham mưu các chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực huy động, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế; Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành liên quan nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác để xác định hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu; chủ động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng; thường xuyên kiểm tra hoạt động của nhân viên tổ chức dịch vụ thu theo đúng quy định để đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng tổ chức dịch vụ thu.

- Thực hiện phân công giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức dịch vụ thu cho từng lãnh đạo và cán bộ liên quan để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền chậm đóng của những tháng trước, đôn đốc tổ chức dịch vụ thu hoàn thành chỉ tiêu đã cam kết với cơ quan BHXH.

- Tổ chức linh hoạt về hình thức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký đóng, đóng BHXH, BHYT, BHTN không đầy đủ; doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

3. Các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm được giao, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị; phối hợp chặt chẽ với BHXH các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương tài chính; đảm bảo phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Trên đây là kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đinh Mai Long

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.