Open navigation

Công văn 5416/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5416/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hi quan nhận được công văn số 188/VPTT-TH ngày 24/11/2022 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia chuyển công văn số 211122/CV-PT ngày 21/11/2022 (bản chụp gửi kèm) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Thái đề nghị hướng dẫn thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định: “1Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵnsản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa  dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hoá nhập khẩu nếu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định nêu trên, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan Long Bình Tân kiểm tra nội dung sự vivà trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Thái theo quy định. Trường hợp vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan nêu trên được biết./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
 -
 PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - VP Thường trực 
BCĐ 389 quốc gia;
 - 
Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Thái (số 48, khu C, khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Q. Hoàng Mai. HN);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.