Open navigation

Công văn 5620/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2022 Hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15_2022_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5620/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Hưng Việt Nam.
(s 10, CN18, KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 221114/THIV-CV/2022 ngày 14/11/2022 của Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Hưng Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định: 1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bt động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sn phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu nếu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với hàng hóa là hoá chất, sản phẩm hoá chất

Ngày 12/7/2022, Tng cục Hải quan có công văn số 2837/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp về việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022. Theo đó: doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh “Hóa chất cơ bản” và đang áp dụng mức thuế suất là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP; sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Hưng Việt Nam biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);

 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.