Open navigation

Công văn 5665/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5665/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên.
(s 318 Hùng Vương, Khóm An Thạnh A, An Lộc, Hồng Ngự, Đng Tháp)

Trả lời công văn 122/CV-TN ngày 6/12/2022 của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định việc xử lý tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: “Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phi nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với s tin thuế, tin chậm nộp, tin phạt còn nợ hoặc trừ vào s tin thuế, tin chậm nộp, tin phạt phi nộp của ln nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả s tin thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tin chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tin thuế, tin chậm nộp, tin phạt nộp thừa với s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khon nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.”.

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ i chính quy định việc tổ chức thu thuế GTGT: “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện qun lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khu.

Căn cứ điểm 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “4. Việc xử lý tiền thuế, tin chậm nộp, tin phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập khu (nếu có).

Theo đó, cơ quan hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; Cơ quan Hải quan hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với hàng hóa nhập khu.

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa theo loại hình tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu sau đó chuyển tiêu thụ nội địa và đã nộp thuế GTGT, sau đó Công ty tiếp tục xuất khẩu lô hàng nêu trên ra nước ngoài không thuộc trường hợp xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đã nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.