Open navigation

Công văn 5677/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2022 Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5677/TCHQ-TXNK

V/v min thuế hàng hóa nhập khđể sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Toyotsu Safety & Automotive Components Việt Nam.
(Địa ch: Lô B-3A7-CN, đường NE5, KCM Mỹ Phước 3, xã Thi Hòa, Huyện Bến Cát, tnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 09302022/TSAV ngày 30/9/2022 của Công ty TNHH Toyotsu Safety & Automotive Components Việt Nam (TSAV Việt Nam) về việc min thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khđể sản xuất hàng hóa xuất khu.

Căn cứ Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định:

1. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khu, bao gm:

a) Ngun liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sn phẩm xuất khẩu), linh kiện, n thành phm nhập khu trực tiếp cu thành sn phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

... đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy.

2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

...đ) Hàng hóa nhập khu đ sản xuất, sn phm sn xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hi quan được min thuế nhập khu.

Hàng hóa nhập khu đ sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khđã sử dụng đ sản xuất nhưng không xuất khẩu sn phm thì không được miễn thuế nhập khu, người nộp thuế phđăng ký t khai hi quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hi quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khtại thời điểm đăng ký tờ khai hi quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

4. Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khẩu khi chuyn tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khu, người nộp thuế không phải làm thủ tục hi quan nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên thì hàng hóa nhập khẩu đ sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hy được min thuế nhập khẩu.

Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất nếu tiêu hủy và thực tế đã tiêu hy theo quy định pháp luật hi quan được miễn thuế nhập khẩu. Phế liệu, phế phm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khu khi chuyển tiêu thụ nội địa được min thuế nhập khu, người nộp thuế không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng cho mục đích sản xuất xuất khẩu hoặc đã sử dụng để sản xuất sản phẩm nhưng nhưng không xuất khẩu sn phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu. Người nộp thuế thực hiện khai tờ khai hi quan mới, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khu theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên hoặc liên hệ với cơ quan hi quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Công ty TNHH Toyotsu Safety & Automotive Components Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (đ
 b/c);
 - Lưu: V
T, TXNK (03 bn).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.