Open navigation

Công văn 576/HQTPHCM-TXNK ngày 09/03/2023 Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/HQTPHCM-TXNK 

V/v thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 Kính gửi: Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục trên địa bàn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 15 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 31a. Thông báo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

1. Thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

a) Đối tượng thông báo:

Chủ dự án có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo Mẫu số 18 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế đối với các trường hợp phải thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan.

b) Thời điểm và thời hạn thông báo:

Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy... ”

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Doanh nghiệp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo đúng mẫu và đúng thời hạn quy định cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế. Hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Phòng CNTT (để đăng website Cục);
- Các Chi cục HQ trực thuộc (để thực hiện);
 - Lưu: VT,TXNK-Cường(10b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Phan Minh Lê

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.