Open navigation

Công văn 63/TCHQ-TXNK ngày 05/01/2023 Theo dõi Danh mục miễn thuế điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/TCHQ-TXNK

V/v theo dõi DMMT điện t

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văsố 1039/HQQNg-NV ngày 25/8/2022 ca Cục Hải quan tnh Qung Ngãi về việc báo cáo xử lý khi thực hiện Danh mục min thuế điện tử. Về vđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngáy 01/9/2016 của Chính ph quy định về việc bổ sung, điều chỉnh Danh mục min thuế;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính ph quy định việc nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua s dụng;

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính (được sa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 ca Bộ Tài chính) quy định v khai hải quan.

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, b sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) quy định về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan;

Căn cứ hướng dn tại mục 3, 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sđổi, bổ sung tại Thông tư s 39/2018/TT-BTC) quy định các ch tiêu thông tin trên t khai được khai b sung và không được khai bổ sung;

Căn cứ Thông tư s 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lưng sn phm, hàng hóa thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Công Thương;

n cứ Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Danh mục sn phẩm, hàng hóa có kh năng gây mt an toàn thuộc trách nhiệm qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mt hàng nhập khu (kèm theo mã HS) thực hiện kim tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn c Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hi quan quy định về quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tin thuế np thừa.

1. V chính sách mặt hàng

Một s mặt hàng nhập khu theo 04 t khai mà Cục Hải quan tnh Quảng Ngãi báo cáo khai báo mã số HS thuộc các chương 73, 84, 85, 90 đã qua sử dụng thuộc đi tượng qun lý về chính sách mặt hàng. Vì vậy, yêu cầu Cục Hi quan tnh Quảng Ngãi căn cứ hồ sơ, tài liệu, thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý chuyên ngành đ thực hiện rà soát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hi quan đối với các tờ khai ca Công ty TNHH Dong Ah Vina và xử lý theo quy định.

2. Về vic khai bổ sung

Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC), trường hợp Công ty TNHH Dong Ah Vina xác định có sai sót khi khai báo các ch tiêu thông tin về s Danh mục min thuế, số th tự dòng hàng trên Danh mục min thuế, mã min thuế, số lượng so với khai báo ban đầu trên t khai nhập khu thì Công ty TNHH Dong Ah Vina được thực hiện khai b sung h sơ hi quan.

Theo khoản 4 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC), trường hợp người gửi hàng gửi thừa s lượng của các hàng hóa theo hợp đồng (không làm thay đổi số lượng mt hàng) và Công ty TNHH Dong Ah Vina chp nhận việc gửi thừa hàng thì Công ty TNHH Dong Ah Vina thực hiện khai bổ sung theo quy định tại điểm a.khoản 2 Điều này.

Cục Hi quan tnh Quảng Ngãi căn cứ h sơ khai sa đi, bổ sung và quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung lại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) để xem xétchấp nhận việc khai bổ sung của doanh nghiệp và xử phạt theo quy định.

3. Về việc trừ lùi DMMT

Trưng hợp hàng hóa của Công ty TNHH Dong Ah Vina được chấp nhận khai bổ sung các thông tin liên quan đến s DMMT, s th tự dòng hàng trên DMMT, mã min thuế, thì Cục Hải quan tnh Quảng Ngãi tiếp tục quản lý hàng hóa theo đối tượng min thuế, đng thời yêu cu doanh nghiệp thực hiện điều chnh ch tiêu s lượng hàng hóa đã sử dụng trên Danh mục min thuế tương ứng với s lượng của dòng hàng khai bổ sung đã được xử lý min thuế để đảm bo công tác theo dõi trừ lùi.

Tổng cục Hi quan có ý kiến đ Cục Hi quan tnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mnh Tưởng (để b/c);
- Cục GSQL (để p/h);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.